آویشن

آویشن ، تک نفره ، مناسب مجالس و رستوران ها

شکر5گرمی

شکر ، تک نفره ، مناسب مجالس و رستوران ها

فلفل سیاه

فلفل سیاه ، تک نفره ، مناسب مجالس و رستوران ها

فلفل قرمز

فلفل قرمز ، تک نفره ، مناسب مجالس و رستوران ها

نمک

نمک ید دار ، تک نفره ، مناسب مجالس و رستوران ها و سازمانها و نهادها