فلفل پاپریکا فله ای

فلفل پاپریکا فله ای

در بسته های ۱۰ کیلویی

فلفل سیاه

فلفل سیاه ، تک نفره ، مناسب مجالس و رستوران ها

فلفل سیاه فله ای

فلفل سیاه فله ای

در بسته های ۱۰ کیلویی

فلفل قرمز

فلفل قرمز ، تک نفره ، مناسب مجالس و رستوران ها

فلفل قرمز فله ای

فلفل قرمز فله ای

در بسته های ۱۰ کیلویی

کنجد فله ای

کنجد فله ای

در بسته های ۱۰ کیلویی

گلپر فله ای

گلپر فله ای

در بسته های ۱۰ کیلویی

مرزه فله ای

مرزه فله ای

در بسته های ۱۰ کیلویی

نعنا فله ای

نعنا فله ای

در بسته های ۱۰ کیلویی